Hur får jag hjälp att må bättre av en hälsocoach?

Johanna Helinder Jul 2, 2021

Vad gör en hälsocoach för skillnad? 

Den stora sjukdomsbördan som just nu råder skapar viss ovisshet om huruvida den svenska hälso- och sjukvården kommer att klara av kommande vårdbehov. På grund av detta görs nya satsningar för att förebygga sjukdomar, göra vården mer effektiv men även underlätta för den enskilda individen att ta mer ansvar för sin egen hälsa redan innan sjukdom bryter ut, till exempel är nu många intresserade av att själva ändra sina levnadsvanor för en mer hållbar hälsa med stöd av en hälsocoach. 
 

Under de senaste decennierna har coachingens effekt studerats en hel del. Resultaten visar bland annat att många av deltagarna i studierna uppnått en mer varaktig beteendeförändring, bättre självmedvetenhet, mer optimism samt ökat självförtroende. Det som visats vara en av de främsta framgångsfaktorerna i coachingen är det autonomifokuserade förhållningssättet, vilket leder till ökad reflektion för individerna att själva tänka igenom och utveckla idéer samt fatta egna beslut. Andra framgångsfaktorer för individer som blir coachade är känslan av att ha inflytande och vara delaktig i den egna processen men ändå känna att man får stöd, uppmuntran och feedback. De flesta deltagarna vet vad man behöver förändra för att uppnå hälsosammare levnadsvanor, problemet är att faktiskt få till hur att göra det. 


Hälsocoaching online

Digitaliseringen medför stora möjligheter till ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde individen. Internetbaserad coaching har blivit allt vanligare, särskilt efter det gångna årets pandemi. Studier visar att det generellt finns en positiv inställning användning av digitala hälsotjänster och för online-coachning eftersom det anses smidigt, flexibelt samt att coachning som sker online kan vara minst lika effektiv som vid fysiska coachingssessioner vid stöd till förändrade levnadsvanor. 
 

Oavsett fysisk eller onlinebaserad coaching har man sett att behovet av en slags “yttre kontroll” är stort då många beskriver att det är lättare att upprätthålla en förändring om de har någon att påvisa resultat inför, som en coach ett community eller annan person i sin närhet. Man har även sett i studier att de som bäst lyckats genomföra livsstilsförändringar har fått konsultation som utgått från individens unika situation, som känts informell och avslappnad. Det digitala hälsosamtalet gör det möjligt för deltagaren att känna sig trygg och naturlig i sin egen miljö samt att det möjliggör en ökad flexibilitet att boka tid för samtal så som det passar klientens vardag.