top of page

Allmänna villkor

V1.2 - 2022-02-07

1. Avtalets omfattning

1.1 Detta Avtal/dessa allmänna villkor gäller mellan Health integrator AB, org. nr. 559119-1498, (nedan ”HI”) och den person som registrerar sig som användare (nedan ”Användare”) på av HI tillhandahållen plattform via webbplats eller applikationer för Android och iOS (nedan ”Appen”).
1.2 Dessa avtalsvillkor/allmänna villkor, policys, instruktioner och annan information kring HI:s tjänster finns tillgängliga i Appen. Se hela vår Integritetspolicy.
1.3 HI har obegränsad rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal.
 

2. Användarkonto

2.1 Användaren ingår detta avtal (nedan ”Avtalet”) med HI genom att registrera ett Användarkonto, enligt de anvisningar som vid var tid framgår i Appen. Genom sin registrering av Användarkonto accepterar Användaren dessa avtalsvillkor. Avtalet ska anses ingånget när Användaren registrerat sitt Användarkonto i Appen.
2.2 För att registrera ett Användarkonto och ingå Avtal med HI ska Användaren vara minst 18 år gammal och ha tillgång till ett personligt BankID för sin identifiering.
2.3 Användaren är personligt ansvarig för varje handling som företas vid användning av dennes Användarkonto.
2.4 Användarkontot är personligt och får endast nyttjas av den Användare som registrerat Användarkontot.
2.5 Användarkonto får inte överlåtas eller upplåtas till annan.
2.6 HI ansvarar ej för utomståendes missbruk av Användarkonto och ej heller för konsekvenser och/eller eventuella skador på grund därav.
2.7 Användaren ansvarar för att dennes Användarkonto används i enlighet med detta Avtal, övriga villkor och instruktioner i Appen samt i enlighet med vid var tid gällande rätt.
2.8 Användaren ansvarar personligen för den information denne lämnar i eller genom Appen.
 

3. Ansvarsbegränsning

3.1 HI förbinder sig att efterleva och upprätthålla det ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lag (2005:58) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
3.2 HIs målsättning är att Appen och/eller Webbsidan ska hålla hög tillgänglighet och att Användaren ska ha tillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Appen och samtal tillhandahålls enligt ovan, med undantag för i Appen planerade och/eller aviserade avbrott för underhåll eller avbrott utanför HIs kontroll.
3.3 HI bär inget ansvar för avbrott i tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund av: i) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som HI, trots att de på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; ii) annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet; iii) virus eller annat angrepp på säkerheten trots att HI vidtagit fackmannamässiga åtgärder; eller iv) omständighet som utgör force majeure enligt p.11 nedan.
3.4 Fel eller avbrott i Appens funktion eller tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till HIs kundtjänst via support@healthintegrator.se
3.5 HI ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen.
3.6 HI ansvarar inte i något fall för skada på grund av fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för. HI ansvarar heller inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen eller av coacher. HI svarar således inte i något fall för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel.
3.7 Användaren ska i den händelse att coaching sker, veterligen vara fullt frisk i övrigt, och införstådd med att vid allvarliga symptom på ohälsa söka adekvat vård såsom vårdcentral, akutmottagning etc. Vid sådana situationer är inte HI rätt supportkanal. Vid akuta självmordstankar ska användaren inte heller vända sig till HI utan till adekvat akutpsykiatrisk instans alternativt ringa 112 för vägledning och råd.
3.8 Innehåll eller rådgivning som publiceras eller tillhandahålles av HI i Appen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som en Vårdgivare kan ge Användaren och är inte avsett att användas i stället för en Vårdgivares bedömning, diagnos eller behandling för något tillstånd. Användning av Appen är endast ett komplement till den gängse vården. HI bär inte i något avseende ansvar som Vårdgivare i förhållande till Användaren.
 

4. Marknadsplats

4.1 HI agerar företrädesvis som återförsäljare av produkter och tjänster på HIs marknadsplats.
4.2 Priserna på HIs marknadsplats anges i svenska kronor inklusive moms. I undantagsfall kan en separat fraktavgift tillkomma på ditt köp även från leverantören. Vi reserverar oss för eventuella fel i pris- och/eller produktinformation. Vid eventuella fel förbehåller vi oss rätten att korrigera dem i efterhand, i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträtts-lagstiftning.
4.3 I de fall HI på marknadsplatsen publicerar produkter och/eller tjänster med pris noll (0) kronor alt. patientavgift hos leverantör, genomförs i lagens mening inget köp på HIs marknadsplats även om produkten/tjänsten kan läggas i varukorgen. HI tar under inga omständigheter ansvar för sådana produkter/tjänster utan avsikten är enbart för HI att registrera att Användaren avser nyttja denna produkt/tjänst.
4.4 I de fall HI på marknadsplatsen säljer koder som kan nyttjas hos en leverantör för nedsatt pris (i vissa fall nedsatt till noll kronor), anses köpet hos HI enbart avse själva koden. Köpet av själva varan/tjänsten i sig genomförs således först när koden nyttjas av Användaren hos leverantören och dessa parter ingår då ett separat försäljningsavtal med de villkor som då råder hos respektive leverantör.
 

5. Immateriella rättigheter

5.1 Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till HIs varumärken, firma, Appen och/eller Webbsidan och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av HI i Appen eller på vår Hemsida tillhör HI med ensamrätt. Detta innebär att HI har rätten att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter.
5.2 All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av HIs material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av HI är förbjuden. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av HIs immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta Avtal.
5.3 Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av HIs tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster, ska tillfalla HI med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar HIs rätt att fritt förfoga över, inklusive rätt att fritt ändra, överlåta och upplåta sådant resultat.
5.4 Bestämmelserna i denna punkt 5 ska äga tillämpning oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställts och oavsett om resultatet framställts av HI ensamt eller tillsammans med annan. Denna bestämmelse ska vara tillämplig även efter det att Avtal mellan HI och Användaren i övrigt har upphört att gälla.
 

6. Avbokning av samtal och ånger av köp

6.1 Avbokning eller ombokning av inbokat samtal kan ske fritt fram till 24 timmar innan starttiden för inbokat samtal. För det fall avbokning sker innan ovan angiven tid ska eventuell samtalskredit som reserverats för det inbokade samtalet återföras inom fjorton (14) dagar. För det fall avbokning sker efter ovan angiven tid och inbokat samtal var del av ett antal fria samtal HI tillhandahåller inom ett specifikt program, kommer samtalet anses förbrukat.
6.2 Användaren är medveten om och accepterar vidare att denne inte har rätt till någon återbetalning, återföring av samtalskredit eller annan ersättning för avbokning/ombokning av samtal som sker senare än 24 timmar innan sådant samtal skulle ha ägt rum.
6.3 Köpta innestående samtalskredit återbetalas ej. Dvs en Användare har ej rätt att få dessa utbetalda i kontanta medel eller liknande, såvida inte Ångerrätt gäller enligt övriga villkor.
6.4 Ångerfristen för köp av tjänster och produkter på marknadsplatsen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum enligt gällande lag om distanshandel.
6.5 För att en Användare ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att denne ångrar ditt köp innan ångerfristen gått ut genom att maila till retur@healthintegrator.se och inkluderar information om Order-ID, Produkt/tjänst, Anledning till ånger. När HI mottagit begäran att utöva ångerrätt kontaktar HI leverantören av varan/tjänsten för hantering av retur/återbetalning.
6.6 Vid nyttjande av ångerrätten för en fysisk produkt återbetalar HI Användaren för varor som sänds tillbaka, men ej eventuell fraktkostnad. Varan måste vara i väsentligen oförändrat skick, det vill säga oanvänd och oskadad. Eventuell retur görs via respektive leverantörs returprocess där bedömning av varans skick även genomförs.
6.7 Om tjänsten (eller en del av tjänsten) redan påbörjats när ångerrätten önskas åberopas kan ångerrätten nekas, alternativt i vissa fall en proportionerlig del av köpet återbetalas.
 

7. Otillåten användning

7.1 HI ser allvarligt på all otillåten användning av Appen och Användarkontot i strid mot detta Avtal/dessa allmänna villkor och/eller vår vid var tid gällande policys angående informationshantering, säkerhet, etik m.m. Det är t.ex. inte tillåtet att filma konsultationer med coacher eller att på något sätt sprida sådant material. HI kommer att vidta åtgärder mot genomförd eller befarad otillåten användning av Appen, Användarkontot etc.
7.2 HI förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande härom, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, stänga av Användarkonto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Användares avtalsbrott eller för att skydda Appens renommé och/eller för att skydda den från otillbörligt nyttjande. Vid sådan avstängning har HI dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt 9.2 nedan.
7.3 För det fall Användare brutit mot Avtalet, gällande rätt eller om denne använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Användaren skyldig att ersätta och hålla HI skadeslöst från all skada som HI orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje man).
 

8. Avtalstid

8.1 Avtalet gäller från och med den tidpunkt Användaren registrerat ett Användarkonto hos HI och därefter tillsvidare.
 

9. Uppsägning

9.1 Användaren har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådan uppsägning ska HI snarast ta bort Användarens Användarkonto och avlägsna eller anonymisera all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Användaren som ej måste lagras på grund av gällande lag.
9.2 HI äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Användaren bryter, eller med sannolika skäl förväntas bryta mot detta Avtal och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftligt påpekande därom. Vid sådan uppsägning stängs Användarens Användarkonto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Användaren som lagrats i Appen kommer att raderas skyndsamt.
9.3 Användare som har avstängts från sitt Användarkonto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera sig eller registrera ett nytt Användarkonto utan att särskilt tillstånd erhållits av HI för detta.
 

10. Ändring av funktioner och villkor

10.1 HI förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Användarkonto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana ändringar kommer att meddelas Användare via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna villkor återfinns i Appen och på HIs hemsida.
10.2 Användaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall HIs förändring av avtalsvillkor eller Appen är till väsentlig nackdel för Användaren.
 

11. Force majeure

11.1 HI ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför HIs kontroll och som HI inte skäligen kunnat förväntas räkna med och vars följder HI inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger 30 dagar har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Användaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förbetalt belopp för inbokat men ej genomfört samtal.
 

12. Meddelanden

12.1 Användaren ska i Appen uppge den e-postadress och det telefonnummer till vilken denne önskar att HI från tid till annan ska sända meddelanden.
12.2 Användaren ska utan dröjsmål meddela HI om denne ändrar sina kontaktuppgifter.
12.3 Uppsägning och andra meddelanden enligt detta Avtal ska ske via e-post till support@healthintegrator.se om inte annat angivits i detta Avtal.
12.4 Meddelanden enligt detta Avtal ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
a) om avsänt med e-post: när mottagandet behörigen bekräftats vilket kan ske genom t.ex. mottagningskvitto,
b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller
c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.
 

13. Reklamation

13.1 Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten och vill reklamera ber vi dig kontakta HI på retur@healthintegrator.se. Generella förbättringsförslag hänvisas dock till support@healthintegrator.se.
 

14. Cookies

I Appen används cookies för att individanpassa webbplatsen och göra den mer användarvänlig för dig som besökare.
 

15. Copyright

Allt innehåll i Appen tillhör HI eller våra leverantörer och är skyddat av upphovsrätt. Det gäller till exempel text, grafik, logotyper, bilder, blogginlägg, ljudklipp och filer.
 

16. Folkhälsa Stockholm - Region Stockholm

16.1 Villkor under p16 gäller enbart Användare som registrerat sig i Appen via folkhalsastockholm.se och Region Stockholms satsning på förebyggande av diabetes typ-2, (nedan “Programmet”), som komplement till övriga villkor i detta Avtal.
16.2 Användaren måste ovillkorligen vara folkbokförd inom Region Stockholm under hela tidsperioden då Användaren tar del av Programmets förmåner, såsom visst antal fria samtal med hälsocoach och påfyllnad av saldo på marknadsplatsen. Vid flytt utanför Region Stockholm åligger det Användaren att skyndsamt informera HI om detta via support@healthintegrator.se.
16.3 Under Programmets löptid på maximalt 5 år åtar Användaren sig att årligen
a) ta nya blodprov för att i första hand mäta långtidsblodsocker (HbA1c).
b) fylla i uppdaterat hälsoformulär.
c) mäta kroppsvikt.
d) mäta midjemått.
samt efter bästa förmåga följa den individuella hälsoplan som skapats och delta i de samtal som bokas med hälsocoachen.
16.4 Saldo på marknadsplatsen som tillhandahålls Användaren som del av Programmet kan ej växlas till kontanter.
16.5 Eventuellt återstående saldo på marknadsplatsen vid årsskifte överförs till nästkommande år under Programmets löptid.
16.6 Om Användaren upprepade gånger ej deltar på samtal med hälsocoach och/eller ej svarar på meddelanden har HI rätt att efter 4 veckors notis avsluta Användarens plats i Programmet.
16.7 För avbokning/ombokning av de samtal som fritt tillhandahålls inom ramen för Programmet gäller villkoren enligt p 6.
16.7 Användaren kan när som helst begära att inte längre vara del av Programmet, detta ska ske via e-post till support@healthintegrator.se. Eventuellt återstående saldo på marknadsplatsen kan då ej längre nyttjas.
 

17. Ändring av villkor

HI kan närsomhelst ändra dessa allmänna villkor. De villkor som gäller vid tidpunkten för köp- eller coachningstillfället är de som tillämpas.

18. Tillämplig lag och tvistelösning

18.1 Tvist i anledning av tolkning och tillämpning av detta Avtal/dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans om inget annat avtalats.
18.2 Vid indrivning av betalning på grund av betalningsförpliktelser enligt detta Avtal/dessa allmänna villkor får, oaktat vad som i övrigt framgår av 18.1 ovan, sådant ärende hänskjutas till Kronofogden eller annat indrivningsförfarande.

bottom of page