top of page

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlar Health Integrator AB och varför?

Health Integrator AB behandlar personuppgifter om dig. De personuppgifter som Health Integrator AB behandlar om dig är namn, telefonnummer, e-postadress, information kring dina levnadsvanor, information om din hälsa samt andra personuppgifter som du själv lämnar till Health Integrator AB alternativt delas med Health Integrator AB av en tredje part, såsom underleverantörer av hälsotjänster. Uppgifterna samlas in i samband med att du registrerar dig som användare av vår digitala hälsoplattform Health Integrator och under nyttjandet av denna.

Health Integrator AB behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt avtalsförhållande i första hand, samt det samtycke som du anses ha givit frivilligt genom att du accepterar dessa användarvillkor avseende personuppgifter.

Personuppgifterna används för följande ändamål:

  • Sammankoppla dig med din personliga hälsocoach;

  • Sammanställa och återkoppla kring dina mätvärden för att av din hälsocoach få personanpassat stöd och skapa målsättningar;

  • Erbjuda och använda externa hälsotjänster via Health Integrator;

  • Ge återkoppling till dig och din hälsocoach om din utveckling i form av mätvärden, självrapporter och aktivitet;

  • Ge de arbetsgivare som är anslutna till Health Integrator en översikt över det generella hälsoläget på arbetsplatsen. Data från dig som individ kommer aldrig att delas med din arbetsgivare;

  • Utveckla och förbättra Health Integrator och de tjänster och produkter som vi erbjuder.

Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att vara synliga för de av Health Integrator ABs anställda som behöver personuppgifterna i anledning av det syfte för vilket personuppgifterna samlas in. Dina personuppgifter kan, i anledning av det syfte för vilket dessa samlats in enligt ovan, också komma att överföras till tredje part såsom tjänsteleverantörer.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av en tredje part i egenskap av ett personuppgiftsbiträde. I sådana fall är Health Integrator AB personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med det syfte för vilket de samlats in, och i enlighet med Health Integrator ABs instruktioner.

Dina hälsorelaterade personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES.

Övriga personuppgifter kan i undantagsfall överföras till länder utanför EU/EES, dock endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Åtgärder för att säkerställa laglighet är normalt att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring med leverantören.

Hur länge behandlar Health Integrator AB dina personuppgifter och vad händer med dem sedan?

Health Integrator AB kommer att behandla dina personuppgifter till dess att det inte längre finns något avtalsförhållande mellan dig och Health Integrator AB avseende Health Integrator. När detta är fullgjort och det inte finns några gällande avtalsvillkor och/eller något lagligt krav på att spara uppgifterna så kommer dessa att raderas alternativt avidentifieras/anonymiseras.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Health Integrator AB behandlar om dig, begära rättelse av dessa uppgifter samt när som helst välja att ta tillbaka detta samtycke genom att kontakta Health Integrator ABs dataskyddsombud på info@healthintegrator.eu. Att återkalla samtycket är likvärdigt med att avregistrera sig ifrån Health Integrator och avtalsförhållandet mellan dig och Health Integrator AB upphör då. Du har också rätt att inge klagomål avseende Health Integrator ABs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Health Integrator AB, Org.nr. 559119-1498

Health Integrator har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Health Integrators webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

Om det mot förmodan skulle ske dataintrång av icke auktoriserad part så kommer Health Integrator AB att informera användarna utan oskäligt dröjsmål från att intrånget har identifierats.

bottom of page