top of page

Alla goda krafter behövs för ett hållbart samhälle med hälsa

”Den bästa skadan är den som aldrig sker.” Så resonerar vi på If som försäkringsbolag. Vi vet idag att enorma resurser i samhället går till vård för livsstilsrelaterade sjukdomar. Utan dessa vårdbehov hade resurserna kunnat användas för andra ändamål. Det ljusa i sammanhanget är att 80 procent av livsstilsrelaterade sjukdomar är undvikbara.

Många aktörer jobbar idag med främjande och förebyggande insatser i syfte att främja hälsa och minska sjukdomsrisk. Ändå går blott 3 procent av de offentliga resurserna till preventiva hälsoinsatser, merparten av resurserna går således till reaktiv vård. Om tidiga och förebyggande insatser skulle prioriteras högre inom hälso- och sjukvården skulle, på sikt, mer resurser kunna frigöras till sjukvård för dem som bäst behöver den.


Hitta drivkraften för hållbar hälsa

En utmaning är att få aktörer inom vårdekosystemet att se preventiva hälsoinsatser som en investering, inte bara som en kostnad. För det krävs en viss långsiktighet i verksamheten. Mina tankar går till viktiga faktorer som DRIVKRAFT och UPPFÖLJNING. Och såklart bedömning och mätning av effekter. Dessa faktorer är förutsättningar för hållbar hälsa. Vi behöver förstå de långsiktiga vinsterna av insatser här och nu för en individ eller grupp. Med ett arbetssätt där hållbar hälsa är en målbild kommer drivkraften.


Uppföljning hjälper både utförare och mottagande individ eller företag att få insikt och lärdom kring hälsoutvecklingen, vilket i sig främjar drivkraften hos mottagaren att kämpa vidare med att förbättra sin eller sin organisations hälsa. Uppföljning underlättar för arbetsgivaren i dess arbetsmiljöarbete, samtidigt som individens hälsa och välmående sätts mer i fokus.


Integrera hälsa i kalendern, i vardagslivet och i affärsplaneringen!

Försäkringsbolag är experter på riskbedömning och riskreducering; att identifiera, bedöma, beräkna och förebygga risker. Genom att ge tidiga, koordinerade och förebyggande hälso- och vårdinsatser i sjukvårdsförsäkringen har If möjlighet att främja sina kunders hälsa här och nu, och minska deras vårdbehov på längre sikt. Vi fokuserar på rådgivning och att ge rätt insatser i rätt tid, med tillgång till en kontaktsjuksköterska där det förbättrar vårdflödet för patienten.


I Sverige erbjuds sedan många år personförsäkringar som till exempel sjukvårdsförsäkringen, vilka kompletterar det offentliga skyddet. Den som har en privat försäkring delar sin risk med försäkringskollektivet och premien har nära koppling till skadeutfallsfrekvensen för kollektivet. Skadeförebyggande insatser, innovation och utveckling är självklara delar av en försäkringsverksamhet.


Drivkraften att genom försäkring erbjuda kompletterande trygghet till individ, familj och verksamheter är stark. Styrkan hos försäkringsbolag är det långsiktiga arbetet och kunskapen om värdet av tidiga och förebyggande insatser. Det minskar kostnader för individ, företag och samhälle och främjar samtidigt människors hälsa och trygghetskänsla. Med en verksamhet som fokuserar på kunderna och följer utvecklingen, kan rätt insatser sättas in för hållbar hälsa och arbetsförmåga.


Försäkringsbranschen är en konkurrensutsatt marknad, vilket också skapar drivkraft att hålla sina försäkringstagare så nöjda som möjligt. Annars kan den försäkrade välja att byta försäkringsbolag. Att genom sjukvårdsförsäkringen sätta in rätt stöd eller vård i rätt tid, är således en nyckelfaktor för att både främja de försäkrades arbetsförmåga och behålla nöjda kunder. Den inbyggda drivkraften att vara effektiva, innovativa och med den försäkrade i fokus, gör skillnad. För en småföretagare kan det vara avgörande för verksamheten att anställda får stöd att främja sin hälsa och arbetsgivare stöttas i sitt arbetsmiljöarbete. Samtidigt som tidiga insatser ges om en anställd drabbas av ohälsa eller icke akut skada.


Arbetsgivare har ett långtgående ansvar att förhålla sig till

Arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar för arbetsmiljön som innefattar såväl fysisk och organisatorisk arbetsmiljö som psykosocial arbetsmiljö. För verksamheten, dess lönsamhet och utveckling, är det av stor vikt att personalen mår bra och kan prestera. I många framförallt mindre företag är personalen den absolut viktigaste resursen. En längre sjukskrivning drabbar inte enbart individen utan även arbetsgivarens förutsättningar att driva verksamheten.


Som chef/ledare behöver man säkerställa att medarbetare mår bra och inte utsätts för risker under arbetstid som kan orsaka olycka eller ohälsa. Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar alla anställda och som ger ett sunt arbetsklimat för alla. En arbetsplats som bidrar till mental ohälsa riskerar på sikt leda till sjukskrivningar men även till sämre levnadsvanor och på sikt fysiska åkommor och livsstilsrelaterade sjukdomar. Arbetsplatsen har stor betydelse.


Många arbetsgivare upplever att de saknar tillräcklig kompetens och verktyg att kunna hantera sitt ansvar om en medarbetare inte mår bra. Många upplever att de behöver ett oberoende expertstöd som kan vägleda i arbetsmiljöarbetet. Sjukvårdsförsäkringen kan vara ett mycket bra stöd och rådgivande, hälsofrämjande och vårdande insatser ges oavsett om ohälsan har sin förklaring i privatlivet eller arbetslivet. Oavsett så drabbar det både individ och arbetsgivare.


Företag som aktivt förebygger risker och främjar hälsa och välmående har helt andra förutsättningar att få god lönsamhet och en stabil personalgrupp. Med de stora utmaningar svensk hälso- och sjukvård står inför när det gäller att tillgodose medborgarnas behov av en modern och tillgänglig vård, kommer försäkringsbolagen kunna spela en allt större roll. Alla goda krafter behövs!


Försäkringsbranschen har redan idag en viktig roll i samhällsekonomin och för människors trygghet och kan bidra med såväl innovativa och resurseffektiva trygghetslösningar, som med investeringar. Som experter på risk och prevention kan och kommer försäkringsbranschen att fortsätta bidra i vårdekosystemet och stimulera till en vårdmodell som har den positiva incitamentsstruktur som vi sedan länge arbetar utifrån, där alla parter (vårdsystemet, individ, arbetsgivare och försäkringsbolag) tjänar på att hålla medborgarna vid hälsa och välmående.Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If


12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentit

Arvostelun tähtimäärä: 0/5
Ei vielä arvioita

Lisää arvio
bottom of page